[1]
ศรีศันสนีย์ ป. . ., “ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 465–473, ส.ค. 2021.