[1]
ห้าวหาญ จ. ., จันโทภาส พ. ., มยูขโชติ ศ. ., โสโสม บ. ., และ ศรีดาวเรือง ฉ. ., “รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามกรอบมิติคุณภาพการบริการผู้คลอด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 503–511, ธ.ค. 2021.