[1]
พงศ์ทิพากร ค. . และ พงศ์ทิพากร ณ. ., “ปัจจัยแสดงสาเหตุภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 1–8, เม.ย. 2022.