[1]
สุทธิพันธ์ น. . . และ อินทรางกูร ท. . ., “ความวิตกกังวล ความเครียด และการป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 31–40, เม.ย. 2022.