[1]
สุวานิช น. . ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 41+51, เม.ย. 2022.