[1]
บรรลือคุณ ธ. . . และ พรมมาม น. . ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 53–64, เม.ย. 2022.