[1]
ไชยโคตร จ. . ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาลและปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 171–181, เม.ย. 2022.