[1]
พันธุลี ธ. ., “ประสิทธิผลของการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 193–207, เม.ย. 2022.