[1]
หวังวก อ. ., “การประเมินประสิทธิภาพการจำแนกชนิดและการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างจากขวดเพาะเชื้อในเลือดโดยตรง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 241–252, เม.ย. 2022.