[1]
ทองอ้ม น. . ., “การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 311–320, ส.ค. 2022.