[1]
ตั้งขีวินศิริกุล ก. ., “ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเท้าของตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 569–578, ธ.ค. 2022.