[1]
บุญเต็ม ถ., นิยมวัน อ. ., กองเมืองปัก จ. ., และ สุขศรีศิริวัชร จ. ., “ผลของกระบวนการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 519–529, ธ.ค. 2022.