[1]
เทียบกลาง ก. ., จันทร ธ. ., และ เลิศอนันต์สิทธิ์ เ. ., “การศึกษาเพื่อหาความรุนแรงและปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 599–607, ธ.ค. 2022.