[1]
เกษสุวรรณ ส. ., ลาวิณห์ น. ., รัตนานนท์ น. ., วงษาเนาว์ ส. ., โต๊ะซอ ส. ., และ คุ้มเพชร ท. . ., “การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 739–747, ธ.ค. 2022.