[1]
บุญแก้ว ฐ., “การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 229–236, เม.ย. 2023.