[1]
รัศมียูงทอง ป. ., สุวรรณวงษ์ ย., พูลเพิ่ม ส., และ แจ่มหอม ส., “การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพของชุมชนรอยต่อชายขอบจังหวัดสระบุรี”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 187–199, เม.ย. 2023.