[1]
เชาว์ไวย ส., พลทิพย์ ก., สืบสุนทร ว., ชาประดิษฐ์ จ., และ ต้นเกตุ ช., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 1-2”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 11–20, เม.ย. 2023.