[1]
มีชนะ ป., “ผลของโปรแกรมสนับสนุนญาติดูแลแบบเอื้ออาทรต่อความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 639–648, ธ.ค. 2023.