โรจน์จรัสไพศาล ว. “การทำนายภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังผ่าตัดไทรอยด์ โดยใช้แนวโน้มของระดับแคลเซียมในเลือด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 32, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, น. 69-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/116878.