บัณฑิตพานิชชา พ., พลแสน น., และ เหลืองขวัญ ส. “การพัฒนาระบบการพยาบาลในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 32, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, น. 131-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/116895.