ชยางศุ ส. “ผลของการทำงานของไตในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ติดตามเป็นเวลาสองปี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 32, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 1-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118113.