แสงกล้า ผ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 32, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. (1), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118591.