เสาวรัจ ว. “พัฒนาการตรวจวินิจฉัย α-Thalassemia1 ด้วยเทคนิค Multiplex Gap PCR”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 31, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 129-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118973.