แสงศิริรักษ์ ส. “ภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 31, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 139-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118977.