พหลภาคย์ เ. “รายงานผู้ป่วย : ภาวะการทำงานบกพร่องของข่ายประสาทแขนหลังถูกฟ้าผ่า”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 31, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 163-72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119018.