พิพัฒน์เยาว์กุล เ. “ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 31, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 71-83, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119290.