หลอมประโคน ป. “ไข้เลือดออกที่ได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (2556-2558)”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 31, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 85-97, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119306.