พันธุลี พ. “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 30, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 170-82, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119678.