ทองทับ น. “กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 30, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 191-02, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119684.