รุจิศิรศานต์กุล อ. “อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 30, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 203-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119688.