พิชญ์ชัยประเสริฐ ส. “ความสัมพันธ์และความสำคัญทางคลินิกระหว่างทารกน้ำหนักน้อยและภาวะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 30, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, น. 212-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119914.