เตียประเสริฐ ล. “ผลของการใช้เกณฑ์การให้เลือดต่ออัตราการให้เลือดในทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะน่วม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 30, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 21-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120024.