Uengpinitpong, W. “ประสิทธภาพของยา Ketamine เปรียบเทียบ Lidocaline ในการป้องกันอาการปวดจากการฉีดยา Propofol”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 30, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 49-56, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120055.