จิรันดร ส. “ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 30, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 57-69, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120058.