แสงกล้า ผ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 30, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. (1), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120323.