วิริยอุดมศิริ อ. “การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่อายุ 24, 48 ชั่วโมงหลังคลอดสำหรับทำนาย ภาวะ Breast Feeding Jaundice ในกลุ่มทารกแรกเกิดครบกำหนด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 33, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, น. 11-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121519.