ดีพูน ศ., และ ชัยมงคล ว. “การพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ งานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 33, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, น. 23-36, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121520.