กรองทอง ส., กระจายกลาง ศ., สุรศร น., และ พรหมตวง ส. “พัฒนารูปแบบบริการทางด่วนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 33, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, น. 45-60, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121524.