วนาพันธพรกุล ธ. “เทคนิคในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนท้อง ด้วยการตั้งค่าความต่างศักย์ต่ำกระแสสูง เพื่อวินิจฉัยมะเร็งตับปฐมภูมิ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 32, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, น. 185-93, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121993.