เฮงสวัสดิ์ ก. “การศึกษาระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ของยาชาในการระงับความรู้สึก โดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเทียบกับสตรีตั้งครรภ์วัยเจริญพันธุ์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 29, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, น. 113-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/122487.