กิติโยดม ส. “การศึกษาภาวะซักในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 29, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, น. 129-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/122515.