เผื่อนงูเหลื่อม พ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดในครรภ์ครบกำหนด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, น. 265-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/123994.