จิตร์ไทย ป. “การรับเของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลบุรีรัมย์เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูล ในใบ Anesthetic Record เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, น. 319-2, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/124001.