อัศวกุล อ. “การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, น. 359-67, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/124005.