กิติโยดม ส., สระแกทอง ม., และ นอกขุนทด พ. “การส่องกล้องไพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: ประสบการณ์ 4 ปี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 29, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 41-50, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/127327.