พงศ์วัชชราภรณ์ เ. “ผลการรักษาภาวะชักต่อเนื่องแบบเกร็งกระตุกในเด็ก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, น. 51-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/127594.