ทุ่นศิริ ก. “การประเมินหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, น. 101-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/128591.