จิระกังวาน ม., และ สารพล ส. “ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, น. 121-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/128594.