มิตรปราสาท พ. “เปรียบเทียบการให้ออกซิเจนและไม่ให้ออกซิเจนในระยะที่ 2 ของการคลอด ต่อผลของ Blood Gas ในหลอดเลือดแดงของสายสะดือ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 23-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131151.