วิจักขณาลัญฉ์ ย. “การผ่าตัดมดลูกฉุกเฉินหลังคลอดในมารดาที่คลอดบุตรทางช่องคลอด เปรียบเทียบกับมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 48-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131209.